Quan Hệ Cổ Đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 23-04-2022 Lượt xem: 60

Sáng ngày 21/4/2022 tại Hội trường trụ sở chính, Công ty CP tư vấn thiết kế CTXD Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông có các đồng chí trong HĐQT, Ban TGĐ, Ban kiểm soát công ty, các cán bộ quản lý các cấp của công ty và các cổ đông có cổ phần sở hữu và được ủy quyền phiếu biểu quyết, đảm bảo đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo qui định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP tư vấn thiết kế CTXD Hải Phòng.

Tại Đại hội, Ban lãnh đạo đã trình bày: Báo cáo của Tổng giám đốc, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của BKS và thông qua tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Trên tinh thần nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung, chương trình và mức chi trả cổ tức cho năm 2022, đánh dấu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP tư vấn thiết kế CTXD Hải Phòng đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Gọi điện: (+84- 225) 3842890
SMS: (+84- 225) 3842890 Chat Zalo Chat Messenger