www.hcdc.com.vn  Online: 4   Lượt truy cập: 150329
 
DANH MỤC TIN TỨC
   Tin trong ngành
   Tin tức nội bộ Công ty
   Tin Đảng bộ Công ty
   Tin qui hoạch TP Hải Phòng
   Tin thị trường Bất động sản
TIN TỨC NỔI BẬT
 Ứng dụng BIM trong tư vấn xây dựng
15/6/2019   21:49:22  (GMT +7)
Được sự chấp thuận và phối hợp giữa Hiệp hội tư vấn xây dựng (VECAS) và Công ty CP tư ...
 Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018
27/8/2018   21:49:22  (GMT +7)
       CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ ...
 Một số công trình tiêu biểu do Công ty thực hiện năm 2017
7/2/2018   21:49:22  (GMT +7)
LIÊN KẾT WEBSITE
ĐỐI TÁC - QUẢNG CÁO
TIN TỨC CHI TIẾT
Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018 (27/8/2018)

       CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ

CTXD HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/ 2018/ NQĐHĐCĐ-HCDC

Hải Phòng, ngày 30 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

HẢI PHÒNG (HCDC)

----------*---------

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HẢI PHÒNG (HCDC)

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Tư vấn Thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng (HCDC) sửa đổi, bổ sung lần thứ ba được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 16/5/2016;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty Cổ Phần Tư vấn Thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng ngày 30/5/2018.

 

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.  Thông qua nội dung các văn bản, tài liệu đã được báo cáo, thảo luận, hoàn chỉnh và biểu quyết tán thành tại Đại hội:

1/ Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán do Phó Tổng giám đốc Trần Quang Dũng trình bày (có Báo cáo tài chính năm 2017 kèm theo);

2/ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 do Chủ tịch HĐQT trình bày (có Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018 kèm theo);

3/ Báo cáo của Trưởng ban Kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 (có Báo cáo thẩm tra kẻm theo);

4/ Phê chuẩn tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 17%;

5/ Thông qua Nghị quyết ngày 15/5/2018 của HĐQT về việc giải quyết trụ sở làm việc của Công ty tại nhà số 2 Trần Quang Khải (có nội dung trích nghị quyết HĐQT ngày 15/5/2018 kèm theo):

 

Điều 2.  Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng (HCDC) tổ chức thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty Cổ Phần Tư vấn Thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng (HCDC) ngày 30/5/2018 thông qua toàn văn tại Đại hội./.

 

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

                                                                             CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

                                                                                            

                                                                                                Đã ký

Ghi chú:  Biên bản Hội nghị và bản Trích Nghị quyết HĐQT ngày 15/5/2018 kèm theo được lưu giữ tại Văn phòng Công ty. Do vậy Cổ đông nào có nhu cầu tìm hiểu xin vui lòng liên hệ với Chánh văn phòng ( anh Vũ Xuân Hậu- sđt: 0912.919624) để được cung cấp.

Trân trọng Thông báo.
TIN TỨC ĐÃ ĐƯA
 • Ứng dụng BIM trong tư vấn xây dựng (15/6/2019)
 • Nghị Quyết Đại hội đông Cổ đông thường niên năm 2017 (11/5/2017)
 • Họp giao ban tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 (11/7/2016)
 • Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (14/3/2016)
 • Tham quan nghỉ mát bãi biển Cửa Lò - Quê Bác (8/9/2015)
 • Họp giao ban Tổng kết 6 tháng đầu năm 2015 (9/7/2015)
 • Liên danh CONINCO-HCDC ra quân giám sát sân bay Cát Bi ngày đầu năm mới (20/5/2015)
 • Họp Đại hội cổ đông thường niên 2015 (27/4/2015)
 • Tham quan Hàn Quốc (21/4/2015)
 • Gặp gỡ cán bộ hưu trí trước Tết Ất Mùi (7/2/2015)
 • 2007. Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng Thiết kế và phát triển bởi Huuphong Software Solution